انتقال مزرعه‌ای و آزمایشگاهی دو ویروس موزائیک زرد کدو و موزائیک هندوانه را توسط چندین گونه شته بررسی کرده‌اند. در مطالعات آزمایشگاهی، شته‌های Myzus persicae، Aphis gossypii وAcyrthosiphon pisum، ویروس موزائیک هندوانه را با راندمانهای بترتیب ۱۸، ۱۶ و ۱۶ درصد و موزائیک زرد کدو را با راندمان ۴۱، ۳۵ و ۴ درصد انتقال دادند. شته‌های

دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید