ویروس لکه حلقوی عنبه هندی (ویروس موزائیک هندوانه-۱) رابطه سرولوژیکی بسیار نزدیک با WMV-1FL دارد، و ویروس موزائیک سویا نیز رابطه نزدیکی با WMV-2FL دارد اما جدایه‌ای متمایز از آن می‌باشد.
کوامادا۱۳ و همکاران (۱۹۹۰)؛ کلونینگ منطقه ‘۳-ترمینال، تعیین توالی نوکلئوتیدی و مقایسات فیلوژنتیکی دو جدایه ویروس موزائیک هندوانه و یک جدایه

دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید