دادند و در گیاهان همیزیگوت یک تأخیر ۲ تا ۳ هفته‌ای از شروع بیماری در مقایسه با گیاهان کنترل بروز کرد که پس از ۹ تا ۱۰ هفته بعد، نشانه‌های سیستمیک در مزرعه پدیدار شد. اطلاعات الایزا نشان داد که آلودگی مخلوط در گیاهان تراریخته طالبی کاهش یافته است بطوریکه فقط ۸ درصد هموزیگوتها و۳۳ درصد همی‌زیگوتها آلوده شدند، درحالیکه گیاهان غیر

دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید