موزائیک زرد کدو را بررسی کرده‌اند. توالی نوکلئوتیدی کلون سی.دی.ان.ای WMV نشان از وجود ژن پروتئینی اینکلوژن هسته بزرگ، ژن پروتئین پوششی و ناحیه ‘۳-ترمینال دارد. همچنین توالی نوکلئوتیدی کلون سی.دی.ان.ای ZYMV-F وجود ژن پوشش پروتئینی و ناحیه’۳-ترمینال را نشان داد. مقایسات نوکلئوتیدی و آنالیزهای فیلوژنتیک با استفاده از برنامههای

دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید