در دنیا میزان تنوع آن در یک منطقه اروپا بسیار پائین است. محاسبه تنوع جمعیت‌های مختلف دنیا نشان داد که در شرق آسیا بیشترین میزان تنوع میزبانی و مولکولی دیده شد.
مرادی و همکاران (۱۳۹۰)؛ تعیین ترادف نوکلئوتیدی و بررسی علائم دو جدایه جدید ویروس موزاییک هندوانه از استانهای خراسان رضوی و شمالی را گزارش کردند. تعداد ۳۲۳ نمونه با

دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید