علایمی از قبیل موزاییک، بدشکلی، تاولی برگ، رگبرگ نواری و زردی از مزاع مختلف کدوئیان و گلخانههای خیار استانهای خراسان رضوی و شمالی جمعآوری کردند. دو جدایه از کدو (شیروان) و خربزه (طرقبه-شاندیز) ترادفیابی شد و پس از همردیفسازی چندگانه با برنامه ClustalW2 با برخی از توالیهای موجود در بانک ژن مقایسه شدند. با استفاده از متد

دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید