دانلود پایان نامه

دو جدایه از مشهد و شیراز انتخاب شد. آنالیز فیلوژنتیک و محاسبه فاصله ژنتیکی و تنوع نشان داد که جدایههای WMV از تمام دنیا در شش گروه قرار گرفتند و جدایههای مشهد و گرگان از ایران همراه با جدایههای اسپانیا، استرالیا و فرانسه در یک گروه و جدایههای ژاپن در گروه دیگر قرار گرفتند. محاسبه تنوع ژنتیکی نشان داد که به رغم تنوع وسیع این ویروس

دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید