مثبت به WMV شناسایی شده و یک جدایه از این ویروس بر روی گیاهان خانواده‌های کدوئیان، اسفناجیان، سیب زمینی و غلات مایهزنی گردید. ملاحظه شد این جدایه بر روی گونه‌های Datura metel و Nicotiana debneyii علائم ویروسی را نشان داد در صورتیکه تاکنون هیچ گزارشی از تکثیر نژادهای WMV بر روی این دوگونه وجود نداشت. بمنظور تعیین توالی این جدایه،

دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید