Neighbor_joininig در نرم افزار Mega 4.0 مشخص کردند که این دو جدایه با سایر جدایههای ویروس موزاییک هندوانه بین ۹۲ تا ۹۹ درصد در سطح نوکلئوتیدی و بین ۹۶ تا ۱۰۰ درصد در سطح اسید آمینهای مشابهت دارد. تشابه توالی نوکلئوتیدی و اسیدهای آمینه این دو جدایه با یکدیگر به ترتیب ۱/۹۹ و ۶/۹۹ درصد تعیین کردند.
شریفی و همکاران (۱۳۹۱)؛ به

دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید