آغازگر ۸۲۲ جفت بازی تکثیر شد. مقایسات فیلوژنتیکی این جدایه با سایر جدایه‌های ایران و دنیا با نرم‌افزار DNA MAN، شباهت نوکلئوتیدی ۵/۹۲ تا ۵/۹۴ درصد را نشان داد. بطوریکه بیشترین شباهت این جدایه با جدایه‌های امریکا، نیوزلند و اسپانیا بود.
غلامعلی‌زاده و همکاران (۱۳۸۷)؛ شناسایی و تعیین پراکنش ۱۰ ویروس آلوده‌کننده کدوئیان (از جمله

دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید