می‌باشد.
شعیبی و همکاران (۱۳۸۸)؛ تعیین ترادف شش جدایه ایرانی ویروس موزاییک هندوانه و مقایسه فیلوژنتیکی جدایههای ایران با سایر جدایههای دنیا را بررسی کردند. به منظور ردیابی و تعیین پراکنش این ویروس در مزارع استان گلستان ۱۷۹ نمونه از گیاهان دارای علائم موزاییک کدو، هندوانه، خربز، خیار از شش منطقه استان گلستان جمع آوری شد. همچنین

دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید