بیشترین و کمترین میزان آلودگی نسبت به این ویروس به ترتیب مربوط به استان‌های آذربایجان غربی و کرمان، به میزان ۹/۴۴ و ۵/۹ درصد بود. در بین کدوئیان مختلف بیشترین و کمترین میزان آلودگی به ترتیب در ارقام مختلف گرمک و هندوانه به میزان ۶/۷۰ و ۹/۵ درصد بود. در مطالعات مربوط به انتقال ویروس توسط شته Myzus persica بر اساس نوع جدایه مورد

دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید