دانلود پایان نامه

مقدار u از معادله ۳-۱۳ مقدار μ به‌دست خواهد آمد
μ=√(۱-μ^۲ K^2 )-S√(S^2-μ^۲ K^2 )-μ^۲ K^2 ln⁡〖(۱+√(۱-μ^۲ K^2 ))/(S+√(S^2-μ^۲ K^2 ))〗 (۳-۱۵)
که S= (r_r^’)/r_o شعاع بدون بعد هسته گازی در مقطع خروج مایع است.
مقدار دبی حجمی برابر است با:
Q=Au= ԑπr_(0 )^2 u

دسته‌ها: No category

دیدگاهتان را بنویسید