(۳-۱۲)
سرعت v با قرار دادن در معادله ۳-۵ و فرض P=0 در مقطع B’-B’ به‌دست می‌آید:
u=√(۱-(μ^۲ K^2 r_o^2)/r^2 ) √(۲P_t/ρ) (۳-۱۳)
معادله بالا توزیع سرعت محوری uرا در مقطع خروجی یعنی مقطع

دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید