باشد فضای لازم برای توزیع هوای اولیه کاهش خواهد یافت.
اندازه تجهیزات مرکزی هوارسان کوچکتر از سیستم تمام هوا است زیرا مقدار هوایی که باید مطبوع شود کمتر است.
رطوبت گیری،تصفیه و رطوبت زنی هوا به صورت مرکزی و دور از فضای تهویه شده انجام می شود.
تغذیه هوای تازه ممکن است جوابگوی هوای تازه مورد نیاز نیز باشد.
معایب سیستم هوا –

دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید