وارد خواهد شد.شکل(۲-۵)

شکل(۲-۵)- شماتیک سیستم های هوایی دو کانالی تهویه مطبوع

گروه های بالا را می توان به گروه های فرعی زیر تقسیم نمود
یک کانالی با حجم ثابت و یک کانالی با حجم متغیر و دو کنالی با حجم ثابت و دوکانالی با حجم متغیر و چند منطقه ای با حجم ثابت و متغیر و سه قسمتی
از این دستگاه ها برای ساختمان هایی از قبیل

دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید