خنک
۱۵
سرمایش مرکزی فن کوئل با چیلر جذبی گاز سوز آب خنک
۱۶
سرمایش مرکزی فن کوئل با چیلر تراکمی هوا خنک
۱۷
سرمایش مرکزی فن کوئل با چیلر تراکمی آب خنک
۱۸
سرمایش مرکزی فن کوئل با چیلر تراکمی گازوئیل سوز هوا خنک
۱۹
سرمایش مرکزی فن کوئل با چیلر تراکمی گازوئیل سوز آب خنک
۲۰
سرمایش مرکزی هواساز با چیلر تراکمی گازوئیل سوز هوا

دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید