آب خنک
۹
سرمایش مرکزی هواساز با چیلر جذبی گاز سوز آب خنک
۱۰
سرمایش مرکزی هواساز با چیلر تراکمی هوا خنک
۱۱
سرمایش مرکزی هواساز با چیلر تراکمی آب خنک
۱۲
سرمایش مرکزی فن کوئل با چیلر جذبی گازوئیل سوز هوا خنک
۱۳
سرمایش مرکزی فن کوئل با چیلر جذبی گازوئیل سوز آب خنک
۱۴
سرمایش مرکزی فن کوئل با چیلر جذبی گاز سوز هوا

دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید