طراحان معماری،مکانیکی و سازه است.

۲-۴-۱-۲ سیستم های هوا- آب
در سیستم های هوا- آب از طریق توزیع هوا و آب بین واحد های پایانه که در فضای داخل فضای تهویه شده نصب شده اند تهویه مطبوع انجام میگیرد . هوا و آب در داخل اتاق مرکزی تجهیزات(موتورخانه) سرد یا گرم میشوند . هوایی که تغذیه میگردد را هوای اولیه گویند و آب را آب ثانویه

دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید