را دارند که از هوای خارج استفاده نمایند و همچنین در زمان های که هوای بیرون مناسب است بدون استفاده از انرژی هوا داخل را مطبوع نمایند همچنین از فیلر در این سیستم ها به عنوان فیلتراسیون هوا و مطبوع نمودن آن استفاده می شود.
هوا پس از عبور از فیلتر از روی کویل سرد عبور داده می شود و سپس وارد محیط میگردد. هوای محیط های آلوده نیز از

دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید