ساختمان های بزرگ استفاده میشوند خود به دسته بندی های زیر تقسیم میگردند.

۲-۴-۱-۱ سیستم های تمام هوا
در سیستم های تمام هوا، سرمایش محسوس و نهان۷ پیش گرمایش و رطوبت زنی مورد نیاز توسط هوایی که به درون فضای مورن نظر وارد می شوند تامین میگردد. بنابر این به جز در موارد خاص صنعتی نیازی نیست در اتاق ها و منطقه ها هیچگونه سرمایش و

دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید