رطوبت زنی اضافی صورت پذیرد.
سیستم های تمام هوا به دو گروه اصلی تقسیم میشوند:
سیستم های یک کانالی که در آن کویل های سرمایی و گرمایی به صورت سری در مسیر جریان هوا نصب میشوند،شکل(۲-۴). هوا با درجه حرارت یکسان و توسط یک سیستم کانال کشی بین تمام دریچه هاو واحد پایانه ها توزیع می گردد

شکل (۲-۴) شماتیک سیستم تهویه مطبوع یک

دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید