چرخش به‌صورت
D_s=2R+d_p خواهد بود که ورودی سوراخ مماسی در شعاع R از محور چرخش قرار گرفته است. تعداد سوراخ‌های ورودی یک انژکتور پدیدۀ هوایی‌اند بیش‌تر نیز باشد که در این صورت مساحت مقطع آن به‌صورت iA_p=iπr_p^2=iπd_p^2/4 می‌باشد که i تعداد سوراخ‌ها است.
سوراخ‌های ورودی می‌توانند شکلی به‌جز دایره داشته باشند که تأثیری بر روش

دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید