کهdp قطر سوراخ مماسی ورودی،do قطر سوراخ تخلیه، R شعاع چرخش (فاصله مرکز سوراخ ورودی از مرکز چرخش) وi تعداد سوراخ مماسی ورودی است.
اگر سوراخ مماسی ورودی با محفظه چرخش زاویه θ را داشته باشد:
(۱-۲) K= 〖۲Rd〗_O/(id_p^2 )

دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید