از انتهای انژکتور شروع شده است]۸.[
همچنین در همه این تجربیات مشاهده شده است که افزایش فشار منجر به افزایش دبی شده و این دو متغیر باهم نسبت مستقیم دارند.

طراحی
تئوری طراحی

در طراحی انژکتورهای پیچشی ساده ابتدا سیال مورد نظر را به‌صورت

دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید