خواهد بود و این امکان وجود خواهد داشت که در فصول معتدل از گرمایش و سرمایش همزمان استفاده نمود
به سهولت می توان از سیستم های بازیافت حرارت نوع هوا به هوا استفاده کرد
در هنگام طراحی سیستم بهینه توزیع هوا و کنترل کوران انعطاف پذیری زیادی دارند و با مقررات موجود مطابقت و سازگاری دارند.

معایب این سیستم ها
عبور کانال نیازمند

دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید