)/(πr_(0 )^2 )=1-〖( r_r/r_0 )〗^۲ (۳-۲)
که A=πr_o^2=πd_o^2/4 مساحت سوراخ خروجی و r_r شعاع هسته گازی است.
مؤلفه محیطی سرعت با توجه به معادله جریان گردابه آزاد تغییر می‌کند که به شکل زیر نشان داده می‌شود
V_r=const

دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید