با قرار دادن مقدار dm= ρrdφdr و مقدار سرعت از معادلات بالا ، مقدار dp پیدا شده و سپس با انتگرال‌گیری مقدار فشار به‌صورت زیر به‌دست می‌آید
P=-〖ρ/۲ v〗_max^2 r_r^2 1/r^2 +C (3-8)
و مقدار c

دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید