عبارتند از:
سیستم تغذیه ی سیال سرد کننده در قیاس با سیستم کانال کشی فضای کمتری اشغال میکنند.
نیازی به اتاق بادزن مرکزی اصلا وجود ندارد و یا ابعاد آن کوچکتر است.
فضای مورد نیاز برای عبور کانال های هوا کوچکتر است.
معایب سیستم
تعمیرات آن بیشتر از سایر سیستم هاست
فیلتراسیون هوا به خوبی صورت نمی گیرد.
سیستم های

دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید