با توجه به اینکه فشار در r=r_r برابر با صفر است، خواهد بود:
C= ρ/۲ v_max^2 (3-9)
بنابراین مقدار P خواهد شد
P= ρ/۲ 〖(v〗_max^2-v^2) (3-10)
و با قرار دادن P در

دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید