دانلود پایان نامه

  ارزیابی شاخص های موثر در پیاده سازی حکمروایی خوب شهری(مطالعه موردی مناطق 4 و 8 شهر مشهد )

سایت منبع

قسمتی از متن پایان نامه :

این پژوهش تحت عنوان ارزیابی شاخص های موثر برحکمروایی خوب شهری (مطالعه موردی مناطق 4و8 شهر مشهد )انجام گردید ،مطالعه وضعیت شاخص های حکمروائی خوب در این مناطق و مقایسه این مناطق با یکدیگر که در قالب فرضیات پژوهش و هدف پژوهش مقایسه وضعیت مناطق8و4    شهر مشهد از لحاظ شاخص های مشارکت ,شفافیت ,بینش راهبردی با در نظر داشتن مدیریت یکپارچه در ابعاد ملی(زیر ساخت وبستر قانونی اجرای حکم روایی در سطح ملی) ومنطقه ,محلی(سازمان ها وشهرداری ها در سطح منطقه و محلی ) در فصل اول پژوهش آورده شده می باشد .مناطق مورد مطالعه براساس سطح برخورداری انتخاب شده اند ، که براین اساس منطقه 4 به عنوان منطقه کم برخوردار ، منطقه 8 به عنوان منطقه نیمه برخوردار محسوب می شوند فصل دوم به مفاهیم ومبانی نظری در راستای عنوان وهدف پژوهش پرداخته شده می باشد این فصل پنج بخش را( مباحث مربوط به مدیریت شهری ، مباحث مربوط به حکمروایی، مباحث مربوط به سه شاخص مشارکت ،شفافیت ،بینش راهبردی، مباحث مربوط به حکمروایی مناطق کلان شهری وبررسی وضعیت کلان شهر های ایران، مفاهیم حکمروایی دراسناد فرادستی کشور)شامل می گردد و در مجموع مدل مفهومی پژوهش با در نظر داشتن این پنج بخش ترسیم شده می باشد.در فصل سوم شهر مشهد ومناطق 4و8 از لحاظ شاخص های اجتماعی ، اقتصادی ، طبیعی , جمعیتی , مطالعه شده می باشد، همچنین با مقایسه این مناطق از لحاظ این شاخص ها در  یک شناخت کلی ازاین مناطق مشخص گردید منطقه 8 نسبت به منطقه 4 از وضعیت بهتری برخوردار می باشد که این امر باعث شده شاخص های حکمروایی در منطقه 8 پررنگ تر از منطقه 4 باشد در نتیجه مدیران برای ایجاد حکمروایی خوب شهری در همه مناطق بایستی نگاه رویکردی یکسانی داشته باشند تا شهر تصویر یکسان و یکدست از خود نشان دهد .در ابتدای فصل چهارم جهت شناخت جامعه آماری ، اطلاعات توصیفی در قالب جدول آماری و نمودارهای مربوط به آن آورده شده می باشد . وسپس اطلاعات مربوط به وضعیت شاخص های حکمروائی خوب در این مناطق از پرسشنامه های مدیران و شهروندان استخراج و در قالب جدولی ارائه گردید که تحلیل توصیفی از وضعیت این مناطق , از نظر شاخص های حکمروایی خوب شهری ارائه میدهد.ودر بخش امار استنباطی به در نظر داشتن نرمال بودن داده ها از آزمون تی مستقل برای مطالعه وضعیت مناطق مورد مطالعه ومقایسه مناطق با یکدیگر بهره گیری شده می باشد .در زیر نتایج حاصل از این آزمون آورده شده می باشد .

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

 

1-شاخص های حکم روایی خوب شهری با تمرکز برابعاد شفاویت ,مشارکت ,بینش راهبردی در منطقه 4و8 چگونه ارزیابی می گردد؟

2- شاخص های شفافیت و بینش راهبردی در مناطق 8و 4  به صورت مقایسه ای چگونه ارزیابی می گردد؟

3-شاخص مشارکت در مناطق 4و 8  به صورت مقایسه ای چگونه ارزیابی می گردد ؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه