دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

  ارزیابی شاخص های موثر در پیاده سازی حکمروایی خوب شهری(مطالعه موردی مناطق 4 و 8 شهر مشهد )

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

قسمتی از متن پایان نامه :

نتیجه گیری

این فصل به دو بخش آمار توصیفی و آمار استنباطی قابل تفکیک می باشد .در بخش آمار توصیفی آغاز به مطالعه نسبت پاسخگویان (در گروه مدیران و شهروندان )برحسب فراوانی افراد مورد مطالعه، سن،جنس ، اندازه تحصیلات، وضعیت شغلی شهروندان، وضعیت درآمد شهروندان ورده سازمانی مدیران  پرداخته گردید و سپس داده های توصیفی در جدولی به صورت فراوانی  و ارائه میانگین ها و نمودارهای متعدد مورد بحث و مطالعه قرار گرفت در نتیجه مشخص گردید که شهروندان منطقه 8 از نظر اندازه تحصیلات ، وضعیت شغلی ووضعیت در آمد نسبت به شهروندان منطقه 4 از وضعیت بهتری برخوردارند و در نهایت شاخص های مختلف مشارکت ،بینش راهبردی ،شفافیت در دوبخش شهروندان 4و8 و مدیران شهری مورد مطالعه قرار دادیم و به ذکر درصد پاسخگویان ،میانگین ،انحراف معیار و اختلاف میانگین 3 جامعه (شهروندان منارق 4و8 و مدیران ) پرداختیم در گروه شهروندان مقایسه دو منطقه از لحاظ سه شاخص شفافیت، (با میانگین کل 2.01 برای منطقه 4 و 2.48 برای منطقه 8 ) مشارکت (با میانگین کل 3برای منطقه 4 و 3.15 برای منطقه 8)و بینش راهبردی (با میانگین کل 2.28برای منطقه 4 و 2.66 برای منطقه 8)انجام گردید میانگن های کل به دست آمده از آمار توصیفی  گویایی ای بود که به غیر از شاخص مشارکت دو شاخص دیگر حکمروایی خوب شهری نرمال نبوده وزیر حد قابل قبول می باشد .با این همه منطقه 8 نسبت به منطقه 4 از وضعیت بهتری برخوردار بوده می باشد و در گروه مدیران هر سه شاخص (مشارکت:2.72 ،شفافیت :2.9 ، بینش راهبردی :2.47 )از نظر میانگین کل زیر حد نرمال بود.نتایج این بخش نشان می دهد  شاخص مشارکت به خاطره احساس مسولیت وتمایل زیاد شهروندان برای مشارکت و کمک به تهیه واجرای برنامه ها  در حد نرمال می باشد نه به خاطره عملکرد مسولین ومدیران زیرا میانگین کل مدیران کمتر از حد نرمال می باشد،وهمچنین هر چند دو منطقه از نظر شفافیت و بینش راهبردی وضعیت خوبی برخوردار نیستند اما منطقه 8 با کمی اختلاف در همه شاخص ها بهتر از منطقه 4 می باشد و این به دلیل اندازه امکانات و برخورداری بیشتر این منطقه می باشد که باعث شده مدیران به این منطقه بیشتر توجه کنند وباید نگاه یکسانی به مناطق داشته باشند

سپس در بخش دوم نیز آمار استنباطی مورد بحث قرار گرفت در  آغاز به تحلیل پایایی شاخص های پژوهش پرداخته گردید  ،سپس آزمون نرمالیته داده ها را انجام گرفت و در نهایت  برای مطالعه وضعیت شاخص های حکمروایی (شفافیت ،مشارکت ،بینش راهبردی ) در مناطق 4و8 شهر مشهد ومیزان برخورداری این مناطق از شاخص های مورد نظر در قالب آزمون تی مستقل انجام گرفت.مطالعه وضعیت شاخص های حکمروایی در سه حالت مطالعه گردید در حالت اول حکمروایی به صورت کلی باتوجه به دیدگاه شهروندان مطالعه شده که یک بار کل شهروندان دو منطقه باهم در نظر گرقته شده وبار دوم به صورت شهروندان مناطق 4و8 در نظر گرفته شده می باشد .ودر حالت دوم حکمروایی از دیدگاه مسولین ومدیران مطالعه شده و در حالت سوم شاخص های مشارکت ،شفافیت و بینش راهبردی هر کدام به صورت جدا گانه ازدیدگاه مدیران وشهروندان مناطق 4و8 مطالعه شده می باشد

سایت منبع

.و در حالت اول و دوم  وضعیت شاخص های حکمروایی خوب شهری به گونه کامل نامطلوب اعلام گردید و در حالت سوم شاخص مشارکت از نظر شهروندان و شاخص شفافیت از نظر مدیران مطلوب اعلام گردید لکن در حالت کلی شاخص های حکمروایی خوب شهری وضعیت مطلوبی برخودار نبود . اندازه برخورداری این مناطق از شاخص های مورد نظرنیز مطالعه گردید که در نتیجه مشخص گردید این مناطق از لحاظ برخورداری این 3 شاخص متفاوت هستند

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

 

1-شاخص های حکم روایی خوب شهری با تمرکز برابعاد شفاویت ,مشارکت ,بینش راهبردی در منطقه 4و8 چگونه ارزیابی می گردد؟

2- شاخص های شفافیت و بینش راهبردی در مناطق 8و 4  به صورت مقایسه ای چگونه ارزیابی می گردد؟

3-شاخص مشارکت در مناطق 4و 8  به صورت مقایسه ای چگونه ارزیابی می گردد ؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه