می گردد.
گردش مخلوط ممکن است از بین یک واحد تبادل حرارتی صفحه ای نیز صورت گیرد که در ضمن اختلاط مخلوط گرم می شود. دقت این نوع دستگاه ۲/۰ – ۱۵/۰ درصد است. ( مارشال، ۲۰۰۳)

۱-۱-۴-۴- مخلوط کردن
در این مرحله نخست مواد اولیه براساس دستور تهیه بستنی مورد نظر انتخاب می شوند. سپس مواد براساس وزن خشک توزین می شوند تا پس از مخلوط شدن

دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید