اندازه های ۴/۱ و ۲/۱و ۱ لیتری، به صورت قیف و لیوان و به صورت بستنی چوبی بسته بندی می گردد. (شاکریان، ۱۳۸۴)
انجماد و سخت شدن بستنی چوبی، عمیق تر می باشد زیرا این فرآورده را باید درقالب ها بدست آورد. سایر اشکال بستنی قبل از نگهداری در سردخانه باید جهت انجماد عمقی در تونل‎های سخت شدن بستنی قرار داده شوند. (شاکریان، ۱۳۸۴)

– بسته

دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید