یادداشت وزن آنها وارد دهانک مخلوط کننده گردیده و با مایع موجود در تانک مخلوط می شوند.
با پاشیدن پودر به صورت پراکنده و پخش شده توسط یک دهانک که نزدیک محل خروج ماده خشک قراردارد از کلوخه شدن مخلوط ممانعت بعمل می آید و موجب می شود که ورود پودر به تانک بصورت یکنواخت انجام گیرد. با گردش مخلوط در داخل تانک به صورت دورانی هوانیز خارج

دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید