شد به طرف سردخانه با برودت ۲۵- درجه سانتی گراد هدایت میگردد. (هویدا، ۱۳۸۳ )

شکل (۱-۴): ماشین ساخت بستنی چوبی

۱-۱-۴-۱۲- سخت کردن بستنی۳۹
تمام انواع بستنی به جز بستنی چوبی باید به منظور تکمیل فرایند تبلور که درفریزر شروع شده است درشرایط انجماد قرار گیرند. این مرحله را سخت شدن بستنی گویند. تبلور دوباره باید به

دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید