ترکیب مشخصی به دست بیاید. برای مخلوط کردن مواد اولیه باید ظرف محتوی مخلوط به شدت تکان داده شود تا ترکیبات پودری به طور یکنواخت با مواد مایع آمیخته شوند. به همین دلیل، اغلب از مخلوط کن های با سرعت زیاد استفاده می شود. مواد تشکیل دهنده بستنی در یک تانک مخصوص که مجهز به بهم زن می باشد، مخلوط می گردند. ترتیب اضافه کردن مواد مختلف به

دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید