سنتی را نشان می دهد.(نیاکان، ۱۳۷۲)

جدول شماره (۱-۲) : حد مجاز آلودگیهای میکروبی انواع بستنی های سنتی طبق استاندارد بستنی از موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی
حد مجاز میکروبی استاندارد بستنی سنتی
نوع آزمون
۱۰۵ ×۵
شمارش کلی باکتریهای هوازی
در تست منفی
آنتروباکتریاسه ها
منفی
اشریشیاکلی در یک گرم
منفی
سالمونلا در ۲۵

دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید