استافیلوکوک و اشریشیا کلی به بستنی منتقل می شوند. (کامبامانولی، ۲۰۰۳)
در جریان تهیه و توزیع بستنی عوامل باکتریایی نظیر سالمونلا، شگیلا، کلستریدیوم پرفرینجنس و استافیلوکوک به آن منتقل می شوند، از شکر و ژلاتین نیز ممکن است باکتریهای اسپوردار وارد بستنی شوند.(مایفرنی۴۰، ۱۹۹۳)
جدول شماره (۱-۲): حد مجاز آلودگیهای میکروبی انواع بستنی

دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید