سرعت همگرایی به جمله غیرخطی بستگی دارد، دو نکته زیر توسط هی[۸] در ارتباط با شرایط همگرایی روش هموتوپی پرتوربیشن ارائه شده است:
۱. مشتق دوم نسبت به باید کوچک باشد زیرا پارامتر P وقتی که ، ممکن است نسبتا بزرگ باشد.
۲. نرم برای همگرایی سری (۲-۴۶) باید از یک کوچکتر باشد.

۲-۴-۲-۲- روش تغییرات تکراری
برای بیان اصول

دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید