دیفرانسیل معمولی تبدیل می کنند]۴[.
تبدیلات فوریه اقسام مختلفی دارند که در اینجا به معرفی تبدیل فوریه سینوسی، کسینوسی و فوریه پرداخته می شود.

۲-۴-۱-۳-۱-۱- تبدیل فوریه سینوسی
تبدیل فوریه سینوسی تابع f(x) تابع می باشد که به وسیله ی دو رابطه زیر ( به ترتیب تبدیل فوریه سینوسی و تبدیل معکوس فوریه سینوسی ) بیان می

دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید