یک، همان فرآیند تبدیلبه می باشد که این فرآیند اساس هموتوپی است.
فرض اساسی در این روش، این است که جواب معادله (۲-۴۲) را بتوان به صورت یک سری توانی از P نوشت:
(۲-۴۵)

و در نهایت با حد زیر می توان جواب تقریبی معادله (۲-۳۹) را بدست آورد:
(۲-۴۶)

سری فوق، در اکثر موارد به جواب همگرا می شود، ولی

دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید