معادله ( ۲-۳۹ ) می باشد که بطور کلی شرایط مرزی را ارضا می کند.
بدیهی است که از معادله (۲-۴۲) بدست می آید:
(۲-۴۳)

و
(۲-۴۴)

واضح است که وقتی باشد، معادله (۲-۴۲) به یک معادله خطی و در هنگامی که باشد، به معادله دیفرانسیلی اولیه (۲-۳۹) تبدیل می گردد. بنابراین فرآیند افزایش یکنواخت از صفر به

دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید