مرزی و مرز حوزه باشد، را در نظر می گیریم.
عملگر A بطور کلی می تواند به دو قسمت خطی L و غیر خطی N تجزیه شود. بنابراین معادله (۲-۳۹) را می توان بصورت زیر نوشت[۸,۹,۱۰]:
(۲-۴۱)

بر طبق تکنیک هموتوپی، می توان هموتوپی را تشکیل داد که معادلات زیر را ارضا کند:
(۲-۴۲)

که و یک حدس اولیه از

دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید