فضای اولیه بوسیله تبدیل معکوس و نظایر آن.
کلیه تبدیلات، مسئله اولیه را طوری تغییر شکل می دهند که معادله دیفرانسیل مشتق جزئی با n متغیر عملاً به یک معادله دیفرانسیل با ۱-n متغیر تبدیل گردد. در این تحقیق دو تبدیل فوریه و لاپلاس که برای حل مسئله استفاده شده اند، معرفی می گردد.

۲-۴-۱-۳-۱- تبدیلات فوریه
تبدیلات فوریه

دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید