این روش در مراجع ]۴و۵و۶و۷[ به تفصیل بررسی گردیده است.

۲-۴-۱-۳- روش استفاده از تبدیلات
روش دیگر حل مسائل مقدار مرزی استفاده از تبدیلات انتگرالی می باشد. بطور کلی یک تبدیل، ابزاری برای تغییر شکل یک مسئله است، به نحوی که مسئله حاصل دارای شکل ساده تری برای بررسی گردد. از انواع تبدیلات گوناگونی که برای حل مسئله مقدار مرزی

دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید