شود[۷,۶]:
(۲-۳۱)

(۲-۳۲)

۲-۴-۱-۳-۱-۲- تبدیل فوریه کسینوسی
به همین نحو می توان تبدیل فوریه کسینوسی تابع f(x) را معرفی کرده و داریم[۷,۶]:
(۲-۳۳)

تبدیل معکوس فوریه کسینوسی برابر است با:
(۲-۳۴)

۲-۴-۱-۳-۱-۳- تبدیل فوریه
تبدیل فوریه همان

دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید