فوریه در مسائلی که محدوده تغییرات از تعریف شده باشد به کار می رود، و اگر محدوده تغییرات بین بود می توان از تبدیلات فوریه کسینوسی یا سینوسی استفاده کرد. در اینحالت اگر گرادیان پاسخ در مرز مشخص باشد از تبدیل فوریه کسینوسی استفاده می شود و اگر خود پاسخ در مرز مشخص باشد از تبدیل فوریه سینوسی استفاده می شود. بطور کلی در اکثر مواقع

دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید