دانلود پایان نامه

شکل پاسخ و تابع بعدی مانند ضریبی در آن ضرب می شود]۴و۵[.
علیرغم محدودیت های روش جداسازی متغیرها ، این روش در حل بسیاری از مسائل مهم دو متغیره و سه متغیره به کار رفته و اطلاعات وسیعی در مورد شکل و طبیعت جواب های آنها به دست می دهد و بطور کلی اگر معادله دارای جوابی باشد، مطمئناً جواب مسئله بدست خواهد آمد. چگونگی حل مسائل توسط

دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید