وجود دارد که شامل این خم است. چگونگی حل مسائل توسط این روش در مراجع ]۶و۷[ به تفصیل بررسی گردیده است.

۲-۴-۱-۲- روش جداسازی متغیر ها
در این روش فرض می شود که جواب را می توان بر حسب حاصل ضربی از توابع نامعین، که هر یک تابعی فقط از یک متغیر مستقل است، بیان کرد. موفقیت این روش بستگی به توانایی در جداسازی متغیرها دارد به نحوی

دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید